Načítám...

Americká hypotéka

Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, který lze použít k jakémukoliv účelu. Úroková sazba americké hypotéky je vždy vyšší než úrokové sazby u klasické hypotéky.
Příklady použití: koupě bytu, vybavení domácnosti, koupě automobilu, investice do školné pro děti, rozjezd podnikání...

Anuitní splátka

Měsíční splátka úvěru, která je po celou dobu fixačního období stejná.

Australská hypotéka

Tento typ úvěru je charakteristický tím, že čím více si půjčíte, tím nižší bude vaše úroková sazba.

Bonita

Schopnost klienta splácet úvěr. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou.
Příklady faktorů, které mají vliv na stanovení bonity: výše příjmů, vzdělání, věk, profese, rodinná situace, platební morálka...

Budova

Je to nadzemní stavba, která je spojená se zemí pevným základem, je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Byt

Soubor místností, který splňuje požadavky na trvalé bydlení a má vlastní uzamykatelný vstup.
Příklad požadavků: obytný prostor, předsíň, prostor pro vaření, prostor pro osobní hygienu a prostor pro záchodovou mísu.

Bytový dům

Stavba, ve které jsou nejméně tři byty.
Podmíka: více než polovina podlahové plochy stavby je určena k bydlení.

Časová cena

Je cena, používaná v pojišťovnictví u starších staveb. Cena nemovitosti je stanovena v závislosti na cenách za m3 v dané lokalitě a snižuje se každé období o koeficient opotřebení stavby. Bankám časová cena nevyhovuje.

Cena obvyklá

Cena nemovitosti stanovená znalcem pro účel bankovní zástavy.

Cena obvyklá budoucí

Odhad ceny nemovitosti pro účel bankovní zástavy, stanovený znalcem těsně po kolaudaci.

Cena tržní

Cena, za kterou se na trhu nemovitostí konkrétní nemovitost skutečně prodává a kupuje.

Cena úvěru

Jde o celkovou částku, kterou klient zaplatí za půjčené peníze za dobu trvání úvěru. V ceně úvěru jsou zahrnuty zaplacené úroky a všechny poplatky, které s úvěrem souvisí.

Čerpání úvěru

Čerpání peněžních prostředků z úvěru podle podmínek úvěrové smlouvy.
Možnosti čerpání: jednorázově při nákupu nemovitosti nebo postupně při stavbě nemovitosti

Cílová částka

Cílová částka se týká stavebního spoření a jde o sumu, která zahrnuje vklady střadatele včetně úroků, státní podporu a poskytnutý úvěr ze stavebního spoření.

Degresivní splácení

Výše měsíční splátky se v průběhu let snižuje. Formu degresivního splácení většinou využívají starší žadatelé, kteří počítají s tím, že se jim může snížit příjem.

Dluhová služba

Poměr všech splátek klienta k jeho celkovým příjmům.
Příklad: měsíční příjem klienta je 20.000 Kč a na úvěry měsíčně splácí celkem 4.000 Kč, jeho dluhová služba je 20%.

Dlužník

Osoba, která je povinna, na základě smlouvy, splatit věřiteli půjčený finanční obnos.

Doba splatnosti

Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Čím delší splatnost, tím je nižší měsíční splátka, ale zároveň tím vyšší suma zaplacená na úrocích.
Možné délky splatnosti: 1 rok až 40 let. Obvykle doporučovaná délka 15 až 20 let.

Domácnost

Pro potřeby hypotečních úvěrů se za domácnost požadují manželé a jejich děti, případně druh s družkou či další formy společného soužití.

Finanční úřad

Úřad vykonávající správu daní a vybírající daně. Kontroluje dodržování povinností dle zákona o účetnictví, potvrzuje daňová přiznání a vydávající potvrzení o bezdlužnosti.

Fixace

Jde o období, kdy platí úroková sazba sjednaná mezi klientem a bankou.

Fyzická osoba

Je osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Způsobilosti k právním úkonům nabývá dovršením 18 let věku.

Geografický plán

Jde o grafický návrh změny záznamu v katastru nemovitostí s vyčíslením výměr pozemků po změně a s vyjádřením majetkoprávních vztahů.

Hypoteční úvěr

Může být poskytnut jako účelový nebo bez účelu, vždy je však zajištěn zástavním právem k nemovitosti.
Podmínka: Zastavená nemovitost musí být na území České republiky.

Hypoteční zástavní list / HZL

Jde o dluhopis, jehož hodnota, a to včetně úroků, je kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Hypotéka s fixací

Jde o úvěr, který je úročen fixní sazbou na konkrétně dané období, které si klient sám vybere. Nejčastěji 3 nebo 5 let.

Hypotéka s odloženou splátkou jistiny

Tomuto typu úvěru se někdy také říká kombinovaná hypotéka, protože kombinuje hypoteční úvěr s dalším produktem.

Hypotéka s plovoucím úrokem

Tento typ úvěru má velmi krátkou fixační dobu a sazba je odvozena od PRIBORu vyhlašovanému Českou národní bankou. Sazba může být platná měsíc, ale klidně pouze jeden den.

Jistina

Zbývající nesplacená část dluhu, z které se počítá úrok. S každou další splátkou se snižuje výše jistiny.

Katastr nemovitostí

Katastr je veřejný a evidují se zde vlastnická a jiná práva k nemovitostem. Každý občan má právo do katastru nemovitostí nahlédnout nebo si z něj pořídit výpis, či opis.

Kupní smlouva

List vlastnictví

Jde o listinu, která dokládá vlastnictví nemovitosti. Obsahuje údaje o katastrálním území, vlastníkovi, nemovitosti a dalších právech k nemovitosti.
Příklady dalších práv k nemovitosi: věcná břemena, věcná práva, zástavní právo...

LTV

Zkratka pochází z anglického Loan To Value a jde o poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti.
Příklad: Nemovitost má hodnotu stanovenou znalcem 2 mil. Kč a úvěr je čerpán ve výši 1,5 mil. Kč. LTV je tedy 75 %.

Mimořádná splátka

Jde o sumu, kterou je částečně nebo zcela splacen hypoteční úvěr a to mimo pravidelné smluvní měsíční splátky. Většinou lze tuto splátku použít bez sankce pouze v době, kdy končí fixace.
Možnosti: některé banky umožňují mimořádné splátky i mimo fixaci, aniž by klientovi vypočítal sankční poplatky za předčasné splacení.

Návrh na vklad

Jde o žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru. Může jít o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Návrh na vklad může podat některý z účastníků řízení.
Možní účastníci řízení: banka, kupující, prodávající....

Nemovitost

Nemovitostí nazýváme pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí.

Objekt k úvěru

Objektem k úvěru nazýváme nemovitost, která je financována hypotečním úvěrem. Může jít například o pozemek, rodinný dům, byt...

Odhad

Odhad ceny nemovitosti slouží ke stanovení zástavní hodnoty nemovitosti a provádí jej znalec, který spolupracuje s dannou bankou.

P. A.

Vychází z latinského per annum, což znamená "za rok" a používá se v souvislosti s úrokovou mírou úvěru.

P. M.

Vychází z latinského per mensem, což znamená "za měsíc" a používá se v souvislosti s úrokovou mírou úvěru.

Pojištění nemovitosti

Nemovitost určená k zástavě hypotečního úvěru musí být pojištěna na takovou částku, která v případě pojistné události pokryje náklady na uvedení nemovitosti do původního stavu před událostí.
Součást pojistění nemovitosti: musí obsahovat pojištění proti živelným rizikům.

Pojistná událost

Jde o událost, většinou živelnou, která poškodí nemovitost a pojistiteli vzniká povinnost plnit dle podmínek pojistné smlouvy.

Potvrzení o zaplacených úrocích

Povrzení, které klientovi vydá banka pro přiznání daně z příjmů. Banka jej vydá po uplynutí kalendářního roku a obsahem je součet zaplacených úroků z hypotečního úvěru.

Potvrzení příjmu

Formulář, který klient předá svému zaměstnavateli k vyplnění. Tímto formulářem klient prokazuje své příjmy ze zaměstnání.
Každá banka má svůj vlastní formulár určený k tomuto účelu. Klient tedy vždy použije formulář banky, u které žádá o hypoteční úvěr.

Předčasné splacení

Nazýváme tak splacení hypotečního úvěru mimo termín sjednaný ve smlouvě. Na konci fixace bez sankcí v době fixace většinou sankcionováno.
Viz. také pojem Mimořádná splátka.

Pribor

Jedná se o mezibankovní úrokovou sazbu, za kterou si banky mezi sebou navzájem poskytují úvěry. Vyhlašuje ji Česká národní banka a je platná pro banky působící na českém trhu.
Slovo Pribor vzniklo zkrácením anglického názvu Prague InterBank Offered Rate.

Progresivní splácení

Měsíční splátky u hypotéky s progresivním splácením každý rok narůstají o koeficient dohodnutý ve smlouvě. V průběhu let se tedy splátky zvyšují.

Refinancování

Splacení stávající úvěru novým úvěrem. Využívá se většinou při konci doby fixace v situaci, kdy jsou stávající podmínky pro klienta horší než aktuální nabídka trhu.

RPSN

Jedná se o Roční Procentní Sazbu Nákladů na úvěr a vyjadřuje vždy celkové náklady úvěru. Celkové náklady zahrnují např. úroky, poplatky za vedení či sjednání, pojištění...
Doporučení: sazba RPSN je důležitějším číslem, než samotná úroková sazba úvěru.

Smlouva o smlouvě budoucí

Tato smlouva přesně upravuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Účastníci se v této smlouvě písemně zavazují k uzavření budoucí kupní smlouvy podle podmínek specifikovaných v této smlouvě. Vznikne tak povinnost prodávajícímu, odevzdat předmět koupě a kupujícímu předmět koupě převzít a zaplatit. Na základě této Smlouvy o smlouvě budoucí lze vymáhat následné uzavření kupní smlouvy i soudně.

Splatnost úvěru

Jde o termín, který je uveden v úvěrové smouvě a v němž musí být úvěr splacen.

Společenství vlastníků jednotek / SVJ

Jde o specifickou právnickou osobu, která je způsobilá vykonávat pouze práva a závazky ve věcech spojených s provozem, opravami, správou domu a činnostech související s provozováním společných částí domu, které slouží jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Společné jmění manželů / SJM

Zvláštní druh spoluvlastnictví možný pouze u manželů. Vzniká uzavřením manželství a zaniká spolu s ním. Společné jmění manželů tvoří majetek a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství. SJM lze zúžit nebo naopak rozšířit.

Účel úvěru

Uvedený a schválený účel, na který se budou prostředky z hypotečního úvěru využívat. Účelem úvěru může být např. koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce...

Úrok

Jde o částku, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli jako odměnu za půjčení peněz. Nejčastěji se stanovuje procentem z dlužné částky za roční období. Úrok je pak součástí pravidelné měsíční splátky, společně se splátkou jistiny.

Úroková sazba

Úrokovou sazbu určuje banka konkrétnímu žadateli a stanoví tak úroky, které je dlužník povinen bance zaplatit.
Co má vliv na výši úrokové sazby: bonita žadatele, LTV, délka fixace...

Úvěrová smlouva

Smlouva, kterou spolu uzavřou dlužník a věřitel, tedy klient banky a banka. V této smlouvě jsou přesně uvedena práva a povinnosti smluvních stran.

Věcné břemeno

Věcná břemena mají přímou souvislost s danou nemovitostí a vždy přecházejí z původního vlastníka nemovitosti na nového.Vlastníka pak omezují v jeho právech.
Příklad věcného břemene: nemovitost vlastníka je součástí veřejné infrastruktury.

Věřitel

Osoba, či subjekt oprávněný požadovat uhrazení dlužníkovy pohledávky. Dlužník má dluh vůči věřiteli.
Označení věřitel vzniklo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.

Vinkulace

Vinkulace je součástí pojistné smlouvy k nemovitosti. Jde o vázání pojistného plnění ve prospěch třetí osoby, většinou banky. Pokud tedy dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna vyplatí částku nikoliv pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi nemovitosti.

Žadatel o úvěr

Žadatelem o úvěr se může stát osoba zletilá a zároveň oprávněná k právním úkonům. O úvěr může žádat i více osob - žadatelů.

Zajištění úvěru

Banka, která poskytne úvěr, podnikne opatření k zajištění dluhu a řádného splacení úvěru. Minimalizuje tak rizika v případě nesplacení úvěru. Může použít zástavní právo k nemovitosti, ručitelský závazek, notářský zápis o uznání dluhu, vinkulaci pojistného plnění....

Zástavní právo

Jde o nástroj k zajištění pohledávky pro případ, že není včas splacena. Zástavní věřitel má pak právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti.

Životní minimum

Jde o minimální hranici finančních prostředků k zajištění výživy a základních životních potřeb. Pod zákonem stanovenou minimální hranicí peněžních příjmů občana nastává stav hmotné nouze.

Životní pojištění

Životní pojištění je určeno pro krytí životních rizik klienta, zejména smrti nebo jiné skutečnosti týkající se osobního postavení klienta. Životní pojistku banky k úvěrům vyžadují a některé díky ní snižují i úrok.

Máte dotaz?